ładowanie
Regulamin bezpłatnych kursów języka polskiego dla cudzoziemców

REGULAMIN 
BEZPŁATNYCH KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach języka polskiego dla cudzoziemców w ramach projektu nr 48/12-2019/FAMI pod nazwą „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.
 2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód z siedzibą w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 78A, zwany dalej Organizatorem.
 3. Nauka na kursach odbywa się na różnych poziomach zaawansowania: od poziomu A1 do B2 i obejmuje 60 godzin dydaktycznych.
 4. Kursy odbywać się będą według szczegółowego harmonogramu zajęć przedstawionego uczestnikom danego szkolenia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu zajęć. 
 5. Kursy językowe kończą się egzaminem końcowym.
 6. Po zakończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, jeśli uczestniczył w co najmniej 50% zajęć.

§2 
Uczestnicy kursu

Uczestnikami bezpłatnych kursów językowych są Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) oraz ich dzieci – spełniający szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie opisane na stronie: https://inteuro.info/regulamin-serwisu-i-projektu.
 
§3
Rekrutacja i dokumentacja rekrutacyjna

 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w kursie językowym zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i wysłanie ich na adres email organizatora (info@inteuro.info) lub dostarczenie do biura projektu: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 78A II piętro
 2. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy oraz test kwalifikacyjny) dostępne są na stronie internetowej Projektu http://inteuro.info/ oraz w Biurze Projektu, 
 3. O zakwalifikowaniu się do udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w kursie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń. 

§4 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora składając stosowne oświadczenie. 
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do 50% frekwencji na kursie i przystąpienie do egzaminu końcowego. W przypadku przekroczenia 40% nieobecności Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników. 
 3. W przypadku skreślenia lub rezygnacji Uczestnika z kursu, na jego miejsce do udziału w projekcie zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

§5
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. W przypadku dokonania zmiany, Organizator zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną informację.

 

Radio internetowe