ładowanie
Praca sezonowa

Zezwolenie na pracę sezonową (Zezwolenie typu S) - praca w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce
Praca sezonowa to praca wykonywana:

  • nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym,
  • w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka,
  • w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okresy oznaczone datami, dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę powinien zostać określony również pracodawca użytkownik