ładowanie
Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

W dniu 23 sierpnia 2022 r. pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,
a Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zawarta została umowa na realizację projektu pt. „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców".

Projekt został wybrany do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Projekt, na który Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy  w kwocie 1.059.750 zł, realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód.
Głównym celem projektu, którego realizacja została zaplanowana do końca 2023 r., jest integracja cudzoziemców ze świętokrzyskim rynkiem pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradczo – bytowe. Projekt będzie stanowił atrakcyjną ofertę nie tylko dla obywateli Ukrainy, lecz także innych cudzoziemców, przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i dzieci.
Projekt zakłada udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej dla 1.200 obywateli państwa trzecich, z których min. 800 osób stanowić będą obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Kluczowe działania w projekcie:

  • Stacjonarny i mobilny punkt informacyjny  oraz infolinia dla cudzoziemców. Tu, obok pomocy psychologiczno – doradczej, będzie można uzyskać wszechstronne informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej, wymogów podatkowych i prawnych. Pomoc dotyczyć będzie również pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, poprzez m.in. dostęp do bazy mieszkań on – line na terenie województwa oraz bezpłatnych usług tłumaczy.
  • Kursy języka polskiego dla zorganizowanych grup cudzoziemców, na różnych poziomach zaawansowania.
  • Cykliczne zajęcia integracyjne oraz wsparcie indywidualne, w formie m.in. warsztatów kulturowych, wycieczek krajoznawczych prezentujących walory regionu, młodzieżowych forów dyskusyjnych, warsztatów aktywizujących w organizacjach pozarządowych, warsztatów przedsiębiorczości, konsultacji z psychologiem. Projekt przewiduje także organizację międzynarodowej konferencji dla pracodawców i cudzoziemców, podkreślającej m.in. korzyści dla pracodawców, jakie płyną z zatrudnienia cudzoziemców.

Ponadto 50 obywatelek Ukrainy – uczestniczek projektu – skorzysta z doradztwa zawodowego wspierającego planowanie kariery i asymilację z polskim rynkiem pracy, a także z usług pośrednictwa pracy – zakładającego m.in. bezpośrednie kontakty z pracodawcami, dostęp do ofert zatrudnienia oraz wsparcie eksperckie pośredników pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Radio internetowe